RSS Feed Random Comic Add To Favorites My own dead Roommate is proudly hosted by Smack Jeeves Webcomic Hosting.

February 26th, 2007, 4:10 am

"Mój martwy wspó³lokator" wystartowa³!

Witam!
Na wstêpie pozwolê siê przedstawiæ - jestem Bele i rysujê komiksy. Wiêkszo¶æ z was zapewne zna mnie z mojego drugiego projektu - mianowicie "The Movie" www.themovie.mylog.pl.
"Mój martwy wspó³lokator" to mój drugi projekt komiksowy, z którym wstêpnie planowa³em wystartowaæ na prze³omie kwiecieñ/maj, jednak zosta³em przekonany o wcze¶niejszym terminie (pozdrowienia dla JT i Qrjusza).
Parê s³ów o komiksie. Wszystko zaczê³o siê od kilkustronnicowej historii narysowanej specjalnie do magazynu "Kolektyw" (wiêcej o magazynie na www.netkolektyw.pl). Opublikowana tam historia jest jakby odcinkiem pilota¿owym tego komiksu. Pomys³ spodoba³ mi siê jednak tak bardzo, ¿e postanowi³em kontynuowaæ go w formie internetowego projektu, który w³a¶nie czytacie. :D
A o co biega w komiksie?
G³ówny bohater - Jurek nie ma w ¿yciu zbyt wiele szczê¶cia. Jest samotny, ma kiepsk± pracê oraz wynaj±³ miszkanie, które po³o¿one jest dok³adnie w miejsu, w którym przecinaj± siê równoleg³e wymiary. Wi±¿± siê ró¿ne dziwne i zwariowane rzeczy. Jego nowym wspó³lokatorem okazuje siê duch, jego jaszczurka zaczê³a przejawiaæ sk³onno¶ci homoseksualne a lustra... có¿, sami zobaczcie. :)

Komiks aktualizowany bêdzie nieregularnie. Przewa¿nie bêd± to jednoplanszowe komiksy, jednak planujê co jaki¶ czas wrzucaæ tu d³u¿sz± kilkustronnicow± historyjkê. Zapraszam wiêc na pierwsze strony "Mojego martwego wspó³lokatora". Mam nadziejê, ¿e wam siê spodoba.

Comments:

Qrjusz (Guest), February 26th, 2007, 8:21 am

huhu PIerwszy:) komiks jak zwykle megazajebisty! Tak trzymaj. ¦wietna kreska i fajny humor:) astrona jaka ³adna;)

Michal (Guest), February 27th, 2007, 11:39 am

Przyda³o by siê zmienic czcionke w newsie bo jakas taka malo czytelna.

SlayerLP (Guest), February 27th, 2007, 5:08 pm

Nie wiem jak w innych sytuacjach, ale w FF2.02 i 1280x124 musia³em siê ostro wysiliæ ¿eby siê doczytaæ. Ogólnie rozci±gniêty na ca³± szeroko¶æ i strasznie ¶ci¶niêty :P

A komiks genialny :D Czekam na kolejne :D

J.T. (Guest), February 28th, 2007, 8:52 am

Czcionka nieczytelna troche i we¼ j± przerzuæ na bok a nie taka na ¶rodku niepotrzebnie.
A tak to zajebisæie mon :) keep on rock'in!

Duchu (Guest), February 28th, 2007, 4:35 pm

ale dziadostwo normalnie cha³a panie Belegornie. Mnie nie poruszy³o to gówno:D;D

sib. (Guest), March 10th, 2007, 2:56 am

nie lubie tostów,
mo¿e dlatego, ¿e nie mam tostera od kiedy wpadl mi do zlewu.

Vel (Guest), March 12th, 2007, 2:33 am

heh Fajny komiks, Mr. Bele, ale "na pewno" to siê chyba oddzielnie pisze. ;)

kole¶ (Guest), March 17th, 2007, 10:56 am

sorry, ale to cha³a

Maxvir (Guest), March 18th, 2007, 12:46 pm

Komiks super, ale albo koduj w ISO-Latin-2, albo wstaw deklarację strony kodowej. Inaczej będą krzaczki.

fghdf (Guest), March 18th, 2007, 4:58 pm

cudowny komiks kocham go!!~!!!!!!

A (Guest), March 21st, 2007, 2:27 pm

BOOONIU tam jest niewolnica Isaura...:P

Post A Comment